Termeni și Conditii

obligatorii pentru închirierea unui autoturism de la AWR Lease Services S.R.L.

DEFINIȚII:

a) Contractul – încheiat între AWR Lease Services SRL, în calitate de Locator, si clientul, în calitate de Locatar, include informatiile din urmatoarele documente: Contractul de Inchiriere, Termeni si Conditii de Inchiriere, Proces Verbal de Predare-Preluare si toate specificatiile din Anexele la Contract.

b) Autoturismul / Autovehicul – reprezinta vehiculul oferit spre inchiriere impreuna cu toate accesoriile sale, în stare bună de funcționare, îndeplinind cerințele legii române, în stare corespunzătoare pentru circulație pe drumurile publice. Vehiculul are încheiată o asigurare de răspundere civilă (RCA), o asigurare împotriva daunelor, distrugerii şi pierderii (CASCO), o asigurare de calatori si bagaje valabila, precum şi Rovinietă valabila pe teritoriul Romaniei.

c) Locator – AWR Lease Services S.R.L proprietarul Autoturismelor închiriate, ce livreaza Locatarului Autoturismul închiriat în condiţiile convenite contractual, pe bază de comandă.

d) Locatar – Entitatea fizica/juridică care comandă şi utilizează, direct sau prin prepuşii acesteia, Autoturismul închiriat în condiţiile convenite de către aceasta şi Locator, si careia Locatorul ii transmite pe perioada de inchiriere dreptul de folosinta asupra Autoturismului inchiriat.

e) Utilizator – persoana mentionata in Contract, autorizată de Locatar să utilizeze Autoturismul. Nu poate avea calitatea de utilizator persoana care nu a împlinit vârsta de 21 de ani, care nu este posesoare a unui permis de conducere Categoria B, obţinut cu minim 24 luni anterior incredinţării.

f) Costuri – Pentru închirierea Autovehiculului se va achita preţul afişat în “Tariful de Lista”, respective ofertat  pentru o zi de inchiriere (24 h) corespunzator autoturismului inchiriat, şi perioadei de închiriere.

Costurile asigurarii suplimentare Carte Verde si extinderea politei CASCO pentru deplasarea in afara granitelor vor fi suportate de catre Locatar.

g) Perioada de închiriere – perioada de timp în care Autoturismul este închiriat Locatarului, începe în momentul în care Locatarul preia vehiculul şi se încheie în momentul în care vehiculul, documentele şi cheile acestuia sunt restituite către Locator, momente atestate prin Procesul-verbal de predare-preluare. Perioada minimă de închiriere este de 48 ore. Tarifele aplicabile se regasesc in sectiunea Tarife

g) Carburantul/Combustibilul – poate consta in benzina sau motorina, in functie de tipul autoturismului inchiriat. Restituirea autoturimului către Locator se va face cu nivelul de combustibil similar nivelului de la momentul preluarii.

h) Utilizarea autovehiculului – Locatarul este obligat să utilizeze bunul ca un bun proprietar, in condiţii normale de utilizare, in conformitate cu indicatiile Producătorului, respectiv cu respectarea legii, a clauzelor Contractuale si să il menţină in stare bună de funcţionare.

i) Garantie – La momentul preluării autoturismului, Locatarul depune Locatorului o garanţie, reprezentând o taxa pentru reducerea responsabilitatii in caz de dauna sau furt.

 

1. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI – AWR Lease Services S.R.L

1.1. Să pună la dispoziţia Locatarului autoturismul solicitat prin: livrarea autovehiculului, completarea si semnarea Procesului verbal de predare-preluare, inmanarea cheilor si a actelor masinii (certificat de inmatriculare, polita de asigurare RCA) in original.

1.2. Locatorul se obligă să predea Autoturismele către Locatar într-o stare corespunzătoare pentru utilizarea convenită, respectiv:

– în stare bună de funcționare;

– îndeplinind cerințele legii române, în stare corespunzătoare pentru circulație pe drumurile publice;

– cu o asigurare obligatorie (RCA) valabilă a Autoturismului;

  cu o asigurare împotriva daunelor, distrugerii şi pierderii (CASCO);

– o asigurare de calatori si bagaje valabila

  cu Rovinietă;

– curat, având în vedere condițiile meteorologice de la acel moment.

1.3. În caz de daună neimputabilă Locatarului, Locatorul va înlocui din aceeași categorie, având aceleaşi caracteristici ca ale Autoturismului înlocuit, iar în caz de imposibilitate a înlocuirii Autoturismului, Locatorul va restitui Locatarului chiria proporţional cu durata în care acesta nu a putut utilize autoturismul.

1.4. Locatorul nu este responsabil de pierderile suportate de catre Locatar in caz de defectare sau avarie a autovehiculului, cu exceptia cheltuielilor autorizate pentru reparatii sau service.

1.5. Locatorul are dreptul ca, în cazul unei rezervari efectuate telefonic, prin e-mail sau prin parteneri, să anuleze rezervarea dacă constată că Locatarul nu indeplineste cerintele minime obligatorii pentru inchiriere. Iar în cazul rezervarilor confirmate, isi rezerva dreptul de anulare a acestora in cazul in care Locatarul intarzie ridicarea autoturismului cu peste 3 ore fata de ora stabilita de comun acord, daca acesta nu anunta in prealabil intarzierea.

1.6. Locatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele obiecte uitate in Autovehicul de catre Locatar si neidentificate la predarea autovehiculului.

 

2. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

2.1. Locatarul se obligă să facă dovada deţinerii următoarelor:

a) act de identitate sau paşaport valabil

b) permis de conducere valabil deţinut de minimum 24 luni. Dacă permisul de conducere nu este scris cu caractere latine, este necesar un permis de conducere internaţional. De asemenea este obligatoriu de prezentat un permis de circulatie international in situatiile in care legislatia din Romania o solicita.

c) card de credit acceptat (Master Card / Visa). Nu sunt acceptate carduri pre-pay, Diners Club sau American Express.

Documentele de la a) şi b) sunt necesare şi pentru persoana care conduce autoturismul, dacă este diferită de Locatar.

Utilizarea cardului este obligatorie pentru plata parţială sau totală a contravalorii inchirierii si a garantiei. Nu sunt acceptate carduri pre-pay. Indiferent de mijloacele de plată utilizate, Locatorul îşi rezervă dreptul de a aproba sau refuza închirierea.

In cazul in care sunt necesare verificări suplimentare, Locatarul este obligat să pună la dispoziţia Locatorului şi alte documente/date suplimentare (ex. bilet avion retur, confirmare cazare, etc.)

2.2. Pentru soferii cu experienta intre 0-1 ani se va percepe o taxa dupa cum urmeaza: 300 € pentru clasele B,C,D1,E,E1 si 500 € pentru clasele D,F1,F,P,V,V1. Pentru soferii cu experienta intre 1-3 ani se va percepe o taxa de 100 € pentru clasele B,C,D1,E,E1 si 300 € pentru clasele D,F1,F,P,V,V1. Taxa se aplica per inchiriere, indiferent de durata ei. Daca exista soferi aditionali in aceleasi conditii, cu experienta intre 0-1 ani, respectiv 1-3 ani, taxa se va incasa o singura data.

2.3. Locatarul va fi răspunzător pentru paza fizică și juridică a Autoturismului. Imposibilitatea de a utiliza Autoturismul din alte motive decât cele pentru care Locatorul este responsabil nu va descărca Locatarul de obligația de a plăti Chiria stabilită.

2.4. Locatarul are obligaţia de plată a chiriei convenite la scadenţă.

2.5. Să foloseasca Autoturismul inchiriat in condiţii normale de utilizare in conformitate cu indicatiile Producătorului, respectiv cu respectarea legii, a clauzelor Contractuale si să il menţină in stare bună de funcţionare, in caz contrar urmând a suporta toate daunele.

2.6. Nu este permisă utilizarea autoturismului in competitii auto, offroad sau in activitati vanatoresti, de taximetrie, de şcoală de şoferi, activităţi de împingere sau tractare, în transportul substanţelor periculoase, inflamabile sau de natură a deteriora starea Autoturismului, in afara suprafetelor carosabile, pe drumuri nepavate, neasfaltate, inchise circulatiei publice, etc.

2.7. Să nu incredinteze spre utilizare Autoturismul persoanelor care nu au vârsta de 21 de ani împliniţi, care nu sunt posesoare ale unui permis de conducere Categoria B obţinut cu minim 24 luni anterior incredinţării şi care nu sunt autorizate de Locator si mentionate in Contract. Locatarul rămâne răspunzător, solidar si indivizibil cu persoanele care conduc autoturismul, pentru orice daună suferită de autoturism din culpa conducătorului auto.

2.8. Locatarul nu este îndreptățit să vândă, să doneze sau să transfere în orice alt mod Autoturismele închiriate sau să greveze cu sarcini / să permită grevarea acestora cu sarcini în orice alt mod sau să confere drepturi asupra acestora unor terți.

2.9. Locatarul nu va subînchiria Autoturismele şi nu va cesiona folosința către un terț în baza oricărui alt drept, fie cu titlu gratuit sau altfel, fără acordul scris al Locatorului. Această interdicție nu se aplică folosinței Autoturismelor de către Utilizatorii autorizati prin Contract.

2.10. Locatarul trebuie să informeze de îndată Locatorul cu privire la orice tulburare a dreptului de proprietate/folosință asupra Autoturismului, cauzată de terți. În caz contrar, Locatarul va suporta costurile oricăror acțiuni necesare pentru apărarea împotriva pretențiilor terților în cazul în care aceste pretenții nu sunt cauzate de Locator însăși.

2.11. Locatarul este pe deplin răspunzător pentru oricare daune de orice natură cauzate terților prin utilizarea Autoturismului de către Utilizatori, împuterniciții Locatarului sau oricare altă persoană căreia Locatarul îi permite să utilizeze Autoturismul.

2.12. Locatarul are obligaţia să returneze Autoturismul în locul si data stipulate in Contract, în caz contrar, Locatarul va suporta costurile suplimentare cu recuperarea autoturismului.

2.13. In cazul unei daune produse din culpa sau neglijenţa Locatarului, acesta va suporta în continuare costul închirierii autoturismului pe perioada cât acesta se va afla in reparaţie sau in cazul unei daune totale, până la plata acesteia de către asigurator.

2.14. Să acopere Locatorului toate prejudiciile produse prin incălcarea prevederilor contractuale sau prin exploatarea necorespunzătoare a Autoturismului, inclusiv costul asigurării pentru daunele produse Locatorului din cauze imputabile Locatarului.

2.15. Să suporte costurile suplimentare aferente, în cazul unor călătorii în afara ţării cu Autoturismul inchiriat.

2.16. Să anunţe Locatorul, în termen de 1 oră de la constatarea sau producerea oricărui prejudiciu cu privire la Autoturism. Locatarul nu va avea dreptul să facă vreo declaraţie în privinţa despăgubirilor pentru prejudiciile aduse Autoturismului, acest drept fiind rezervat numai Locatorului.

2.17. Să verifice nivelul uleiului din motor precum şi nivelul lichidului de răcire al motorului, în cazul închirierilor cu o durată ce depăşeşte 5 zile sau 2.000 de kilometri.

2.17. Să anunţe imediat orice defecţiuni tehnice ale Autoturismului. Toate reparaţiile, indiferent de tipul si scopul lor, vor fi effectuate într-un service agreat de Locator şi doar cu acordul prealabil scris al Locatorului.

2.18. Locatarul are obligaţia de a accepta înlocuirea Autoturismului, în cazul necesităţii efectuării reviziilor periodice sau a unor intervenţii urgente.

2.19. Sa nu faca si sa nu permita interventii tehnice sau estetice asupra autovehiculului, şi să nu efectueze reparaţii sau service la alte unităţi decât cele ale producătorului de marcă al Autoturismului închiriat, acreditate de AWR Lease Services.

2.20. Locatarul va suporta orice costuri si/sau cheltuieli suportate de Locator pe perioada în care Autoturismul se află în folosinţa clientului, în cazul în care pe numele Locatorului se emite, în legătură cu Autoturismul închiriat şi/sau cu fapta Locatarului, un Proces-Verbal de constatare a contravenţiei sau orice alt act, decizie sau document care ar oblige Locatorul la plata unei amenzi şi/sau a contravalorii oricărei alte prestaţii sau taxe şi care este imputabilă culpei Locatarului.

2.21. Locatarul trebuie să notifice de îndată Locatorul și să suporte costurile aferente pierderii: certificatului de înmatriculare al Autoturismului, a cheilor sau a uneia sau ambelor plăcuţe de înmatriculare. Costurile aferente inlocuirii acestora sunt echivalentul a 100 euro, Locatarul avand obligatia de a suporta taxele de expediere si predare de către Locator a pieselor/documentelor pierdute.

2.22. În caz de daună, Locatarul va efectua formalităţile de declarare a daunei, respective anunţarea imediată a organelor de poliţie şi întocmirea Procesului-verbal de constatare sau, după caz, a Constatării amiabile, precum şi obţinerea autorizaţiei de reparaţie; şi are obligaţia de a obţine copie a documentelor persoanei vinovate: copie RCA, copie Certificat Inmatriculare, copie CI, copie Permis Conducere.

2.23. Locatarul va suporta integral daunele provocate (incluzând despăgubiri pentru lipsa de folosinţă) in următoarele situaţii:

a. In caz de daună, prin neintocmirea documentelor legale eliberate de Politie, funcţie de măsura impusă: dovada de reparaţie, proces-verbal, etilotest.

b. In cazul furtului autoturismului, odată cu dovada şi procesul-verbal de la poliţie, nu se predau actele originale si cheia originala a autoturismului predate iniţial către Locatar.

c. Defectarea/deteriorarea cutiei de viteze sau a motorului stabilită de către un service autorizat ca fiind produsă din culpa Locatarului.

d. Autoturismul nu a fost condus de persoana delegată de catre Locatar cu acordul acestuia.

e. Perioada în care Autoturismul inchiriat nu este exploatat nu constituie o limitare a posibilităţii de folosinţă si nu va da dreptul Locatarului să nu îşi execute obligaţiile contractuale.

f. Locatarul va suporta toate prejudiciile cauzate Autoturismului, în măsura în care acestea nu sunt acoperite de către Asigurător prin asigurarea RCA sau asigurarea CASCO.

g. În cazul in care autoturismul inchiriat este pus sub sechestru sau distrus/deteriorat de catre autoritati sau de către acesta, in urma folosirii lui într-un mod sau scop neconform dispoziţiilor legale, fiind obligat a achita cu titlu de despăgubire contravaloarea autovehiculului.

 

3. PLATA SERVICIILOR şi GARANŢII

3.1. Pentru Autoturismul închiriat, Locatarul va achita Locatorului preţul exprimat în euro, pe zi de închiriere. Preţul se achită de către Locatar prin (i) numerar, (ii) ordin de plată, în contul indicat de Locator sau (iii) card bancar. În cazul plăţilor prin card bancar este posibil ca banca sa se perceapa un comision de 2,5% din suma achitată.

3.2. Plata se efectuează in Ron la cursul BNR + 1 % din data facturării şi/sau în Euro pentru persoanele cu reşedinţa in afara teritoriului României.

3.3. Tarifele exprimate în Contract conţin cota de 19% T.V.A.

3.4. AWR Lease Services ofera posibilitatea Locatarului de a inchiria impreuna cu autoturismul si o serie de accesorii conexe, conform urmatoarelor tarife:

• GPS, 5 €/zi;

• Scaun de copil, 3 €/zi;

• Lanturi de zapada, 3 €/zi;

• Router Wi-fi, 5 €/zi.

3.5. La momentul preluării autoturismului, Locatarul depune Locatorului o garanţie care se constituie ca franşiză a Locatarului, in cazul unei daune imputabile acestuia, inclusive prin acte de vandalism sau daune produse în modul de staţionare al autoturismului.

3.6. Garanţia poate varia intre 500 € si 2000 € in functie de clasa autovehiculului specificat in Contract şi se depune la semnarea Contractului, urmând a fi blocată de catre Locator pe un card de credit. Garanţia este rambursabilă la data returnării conforme a Autoturismului.

3.7. Garantia (fransiza) pentru avarii se reţine in urmatoarele conditii:

a) daune (accidente) cauzate autovehiculului inchiriat din culpa Locatarului sau cu autor necunoscut (ex. autovehicul avariat in parcare);

b) furtul autovehiculului inchiriat;

c) precum si in cazul oricarei alte excluderi din politele de asigurare.

3.8. Indiferent de taxa achitata pentru garantie, el devine responsabil si raspunde de repararea si plata daunelor colaterale in urmatoarele situatii:

• combustibilul lipsa, in cuantumul a 20 € reprezentand taxa de alimentare + contravaloarea exprimata de factura si/sau bonul fiscal aferent;

• alimentarea autovehiculului inchiriat de la AWR Lease Services, cu alt carburant decat cel indicat de producator (notat in talon si busonul de la rezervor) atrage dupa sine obligatia Locatarului de a achita o taxa de administrare serviciu in valoare de 50 €, costul transportului cu platforma, costul aferent zilelor de imobilizare in service, costul de reparatie conform devizului de reparatie, precum si realimentarea corespunzatoare .

• pierderea actelor masini / cheie/ accesorii 100 € (art 2.21.);

• deteriorarea habitaclului (fumat, murdarire excesiva, patarea scaunelor sau deteriorarea lor);

• deteriorarea/ pierederea optionalelor oferite spre inchiriere (GPS, scaun copil etc.);

• cuantumul a 50 € reprezentand taxa de administrare + contravaloarea pieselor/accesorilor deteriorate/pierdute la pretul din factura de achizitie al fiecarui accesoriu, sau la valoarea amenzii pe care Clientul trebuie sa o achite,

• cuantumul a 50 € reprezentand taxa de administrare + contravaloarea pieselor rezultate in urma avarierea partii inferioare a autovehiculului (reprezentand elemenetele de sub masina: scut, toba, baia de ulei ,deteriorarea jantelor sau a anvelopelor, s.a);

• alimentarea gresita a autovehiculului;

• deteriorarea partiala sau totala provocata ca urmare a fumatului in interiorul masinii si/sau in timpul aflarii acesteia in apropierea mediilor inflamabile.

3.9. În caz de întârziere a plăţii preţului, Locatorul va percepe penalităţi de 1% din suma restantă, pe fiecare zi de întârziere. Penalităţile vor putea depăşi debitul principal.

3.10. În caz de daună imputabilă Locatarului, Locatorul este abilitat a debita contul aferent cardului de credit/debit prezentat de Locatar la semnarea Contractului. Sumele debitate prin această modalitate sunt destinate recuperării prejudiciului cauzat de dauna imputabilă Locatarului. Operaţiunea de debitare a sumelor mai sus-menţionate nu va necesita prezenţa sau acordul ulterior al Locatarului, acesta autorizând expres şi irevocabil Locatorul în acest sens.

3.10. La  predarea autovehiculului Locatarul trebuie sa achite totalul obligatiilor financiare ramase neachitate, în caz contrar, acestea pot fi incasate de Locator de pe cartea de credit a clientului, însoţită de o înştiinţare a acestei operaţiuni.

 

4. UTILIZAREA VEHICULULUI

4.1. Preluarea şi restituirea vehiculului are loc în orele de program, la punctele de lucru ale AWR Lease Services S.R.L, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-18.00.

4.2. Pentru solicitările privind Predarea sau Preluarea Autoturismelor la o alta locatie de pe raza municipiului Timisoara (in afara sediului AWR Lease Services S.R.L,) de luni până vineri în intervalul orar 09.00-18.00, se va percepe o taxa de 10 euro pentru fiecare operaţiune.

4.3. Predarea / preluarea autoturismului la o alta adresă, care nu este situată pe raza Municipiului Timişoara se va tarifa suplimentar cu 0,30 euro/km, dus/intors de la sediul Locatorului şi până la locul in care se efectuează predarea/preluarea autoturismului.

4.4. Pentru închirierile în intervalul orar 18.00 – 22.00 sau 07.00-09.00 se va percepe o Taxă de Livrare în Extra program de 10 Euro pentru fiecare operatiune..

4.5. Pentru închirierile în intervalul orar 22.00 – 07.00 se va percepe o Taxă de Livrare Nocturna de 20 Euro pentru fiecare operatiune.

4.6. Pentru predarea sau preluarea la Aeroportul Timişoara se va percepe o Taxă de Aeroport de 10 Euro pentru fiecare operatiune. .

4.7. Toate cheltuielile legate de utilizarea autoturismului (inclusiv dar nelimitat la combustibil, taxe de drum, taxe de autostradă, taxe de parcare, amenzi, etc.) vor fi suportate de Locatar.

4.8. Primele 2 ore după încetarea contractului sunt gratuite, iar următoarele 4 se vor tarifa la ½ din tariful afferent unei zile. Depăşirea cu cel puţin 6 ore a termenului de incetare a contractului se va tarifa ca si 1 zi intreagă. Depăşirea cu 2 ore a termenului de  predare stabilit in contract, fără o notificare scrisă în prealabil, va atrage după sine declararea furtului autoturismului la organele de poliţie.

4.9. Locatarului îi este interzisă părăsirea teritoriului României cu autoturismul închiriat fără acordul prealabil scris al Locatorului.

4.10. Cu acordul Locatorului, sumele exprimate in factura aferentă serviciilor de inchiriere, a căror executare a fost întreruptă inainte de termen, se vor reţine cu titlu de penalitate sau vor putea fi folosite sub formă de voucher pentru acoperirea parţială sau totală a unor servicii de inchiriere viitoare, în funcţie de opţiunea Locatarului.

4.11. La solicitarea Locatorului, Locatarul îl va informa cu privire la locul în care se află Autoturismul şi va permite examinarea Autoturismului de către Locator.

4.12. Locatarul va comunica Locatorului intentia Clientului de prelungire a Contractului cu minimum 24 de ore inaintea expirarii Contractului.

4.13. In cazul in care Locatarul solicita restituirea autovehiculului intr-o alta locatie ulterior preluarii masinii, va informa Locatorul in scris sau sunand la numarul de telefon suport non-stop +40 256 202410, iar dacă obţine acordul AWR Lease Services SRL, taxa suplimentara aferentă celor de mai sus, se va retine la returul                

autoturismului din garantie, cash sau pe baza cardului de credit/debit prezentat de catre Client la semnarea contractului de inchiriere.

4.14. Abandonarea de catre Locatar a autoturismului fara notificarea Locatorului, fara a preda cheia unui reprezentant al societăţii si fara semnarea Procesului verbal de predare-primire va atrage raspunderea Locatarului pentru toate costurile aferente relocarii autoturismului in agentia din care a fost inchiriat, si a altor costuri aferentere aducerii autoturismului la starea initiala in cazul in care autoturismul este preluat in alte conditii decat cele in care a fost predat pe baza procesului-verbal.

4.15. Locatarul se obligă să returneze autoturismul curat, în caz contrar urmând a suporta o taxă de 10 euro. În situaţia în care autoturismul a fost predat murdar, Locatarul nu are obligaţia de plată a taxei. În cazul în care Autoturismul returnat necesită o procedură de spălare suplimentară faţă de cea standard, pentru a fi adus la starea din momentul preluării, Locatarul va achita o taxă de 50 euro.

4.16. Locatarul va suporta costurile cu taxele de parcare, taxe de drum, taxe de trecere a podurilor, taxe de stationare in aeroporturi sau spatii speciale cu durata limitata, amenzi rezultate de pe urma nerespectarii regulilor de circulatie.

4.17. Alimentarea cu un alt carburant decat cel indicat de producator (notat in talon si pe fisa de predare-primire) atrage obligatia Locatarului de a achita o taxa de serviciu in valoare de 50 €, costul transportului cu platforma, costul aferent zilelor de imobilizare in service, costul de reparatie conform devizului de reparatie, precum si realimentarea corespunzatoare.

4.18. Pentru călătorii în afara graniţelor ţării cu Autoturismul închiriat, Locatarul va cere cu minim 2 zile lucrătoare înainte, o împuternicire scrisă de la Locator. Pentru perioada calatoriei, Locatarul va trebui sa aiba in vigoare o Carte Verde valabila pentru tarile de destinatie si o extindere de asigurare CASCO pentru străinătate.

4.19. Deplasarea in afara granitelor este permisa doar cu acordul expres al Locatorului. In cazul in care se va incalca aceasta obligatie, in eventualitatea unei daune sau a unui furt, Locatarul va fi responsabil cu toata valoarea masinii.

4.20. Inchirierile in afara granitelor Romaniei se supun unor conditii speciale. Tariful aferent inchirierilor cu iesire din tara va fi cu 15 €/zi mai mare decat tarifele de lista + in functie de tarile de transit /destinatie se va aplica o taxa variabila intre 50-100 euro/ inchiriere.

4.20. În cazul în care au loc defectiuni sau evenimente rutiere, petrecute in afara granitelor tarii, Locatarul are obligatia, de a restitui masina in interiorul granitelor Romaniei suportand integral costurile de aducere in tara si cele de returnare la sediul Locatorului sau a unui service autorizat indicat expres de Locator.

4.21. Fumatul in masinile AWR este strict interzis. In caz de nerespectare, se va incasa o taxa de 50 €, la care se va adauga contravaloarea serviciilor de spalatorie auto.

 

5. PRELUNGIREA, INCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI

5.1. Termenii prelungirii, incetarii sau rezilierii anticipate a Contractului nu pot fi stabiliti decat cu acordul AWR.

5.2. Intentia Locatarului de prelungire a Contractului se comunica catre AWR, cu minimum 24 de ore inaintea expirarii Contractului. Tariful agreat se achita in aceleasi conditii in care a fost incheiat contractul initial, in termen de maximum 24 de ore de la inceperea perioadei de prelungire. Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al ambelor parti.

5.3. Contractul inceteaza de drept la sfarsitul perioadei de inchiriere.

5.4. Contractul poate inceta inaintea implinirii termenului prin acordul partilor sau ca efect al rezilierii.

5.5. In cazul in care reziliaza Contractul, AWR instiinteaza Locatarul telefonic, prin fax sau prin posta electronica.

5.6. Atat in cazul incetarii Contractului inainte de termen cat si in cazul rezilierii, Locatarul are obligatia de a preda autovehiculul in termen de 12 ore de la momentul rezilierii.

 

6. DISPOZITII FINALE

6.1. Locatarul este pus de drept in intarziere pentru toate obligatiile asumate in Contract si nerespectate ca atare la termene.

6.2. Orice litigiu care decurge din sau in legatura cu acest document va fi solutionat mai intai pe cale amiabila si doar in caz de esec, partile se vor adresa instantelor competente din Timișoara.

6.3. Pentru orice disputa, prezentul document denumit Termeni si Conditii constituie o dovada.